Jdi na obsah Jdi na menu
 


OČKOVÁNÍ

OČKOVÁNÍ FRETEK

12.1.2012 nabízíme (zdarma) k objednání očkovací průkaz pro fretky (protože běžně u veterináře očkovací průkaz pro fretky nemají, jsou určené pro psy, kočky, vytvořily jsme očkovací průkaz vlastní, který je vám k dispozici :-) ). Není to však mezinárodní očkovací průkaz, když byste chtěli s fretkou cestovat do zahraničí, musí být čipovaná a mít europas :-)  Náš očkovací průkaz vypadá takto :-)

 

25.11.2011 Mnoho chovatelů fretek se ptá... "je fretka očkovaná?" 

Má odpověď a zároveň otázka na tuto otázku zní: "Je nutné fretku očkovat? "

- ODPOVĚĎ ZNÍ: PROTI VZTEKLINĚ ZE ZÁKONA ANO

od 1.1.2012 dochází ke změně zákona č. 166/1999 Sb. a je nutné fretku starší 3-6 měsíců

očkovat proti vzteklině.

Resp. přesné znění: Strana 6:

"f) zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna,

fretka, ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině,

uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku a na požádání jej předložit

orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,"

 

Celé znění můžete v případě zájmu najít na http://www.adera.cz/pdf/zakon-166-1999sb.pdf

 

 

5.1.2012 po diskuzi v aktualitách uvádím popisy léků nejčastěji používaných na očkování fretek proti vzteklině:

 

RABISIN
Cílový druh zvířete Psi, kočky, lasicovití, koně, skot, ovce.
Charakteristika Inaktivovaná tekutá vakcína.
Indikační skupina Veterinaria immunopraeparata.
Indikace Imunizace psů, koček, lasicovitých, koní, ovcí a skotu proti vzteklině.
Kontraindikace Nejsou.
Nežádoucí účinky Vakcinace může výjimečně vyvolat projevy hypersenzitivity.V takovém případě přistoupíme k symptomatické léčbě. Přítomnost hydroxidu hlinitého může vyvolat tvorbu uzlíku v místě aplikace.
Interakce Nejsou známy.
Složení
 • Virus rabiei inactivatum min.l IU.
 • Thiomersalum, Algeldratum, Natrii chloridi solutio.
 • Dávka : 1 ml
Farmakokinetické údaje Antigeny obsažené ve vakcíně jsou postupně degradovány a eliminovány imunitním systémem zvířete. Po aplikaci antigenů vyvolávají u cílového zvířete reakci jejímž výsledkem je specifická imunita. Protilátky vytvořené po vakcinaci zabrání rozvinutí infekce. Po vakcinaci dochází postupně k vzestupu protilátek a jejich hladina je zjištěna l4. – 2l. den po podání a přetrvává po dobu l2 - 36 měsíců.
Dávkování a způsob podání Aplikujte subkutánně nebo intramuskulárně dávkou l ml vakcíny. Masožravci: štěňata od nevakcinovaných matek – ve stáří 4 týdnů, štěňata od vakcinovaných matek – ve stáří 11 týdnů. Býložravci: mláďata od nevakcinovaných matek – ve stáří 4 měsíců, mláďata od vakcinovaných matek – ve stáří 9 měsíců. Pravidelná revakcinace u všech druhů za 1,2 nebo 3 roky, v souladu s předpisy jednotlivých států.
Upozornění Vakcinujte pouze zdravá zvířata, správně odčervená min. 10 dnípřed vakcinací. Doporučuje se nevystavovat zvířata těžké fyzické zátěži do doby, než se vyvine plně imunita. Březí a laktující feny je možné vakcinovat. Dodržujte běžné zásady asepse. Používejte sterilní injekční materiál, bez obsahu antiseptických a desinfekčních látek. Před použitím lékovku protřepte.
Varování Udržujte mimo dosah dětí.
Ochranné lhůty Bez ochranných lhůt.
Uchovávání Při teplotě +2 až + 8°C v temnu, nesmí zmrznout.
Použití, exspirace 36 měsíců. Obsah lékovky spotřebovat bezprostředně po otevření.Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu: Likvidujte dle platných předpisů s příslušnými odpady.
Balení Lékovky: 10 x l ml, l x 10 ml, 100 x 1 ml
Název přípravku RABISIN inj. a.u.v.
Výrobce Merial SAS, Chemin de Cruzols, 69210 Lentilly, Francie
Držitel licence Merial SAS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie
Registrační číslo 97/242/92-C
 
 • Přípravek nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti na etiketě.
 • Pouze na předpis veterinárního lékaře!
 • Jen pro zvířata!
   
 •  

   

  NOBIVAC RABIES 

  a.u.v. inj 10x1 ml 

  Kód SUKL:

   

   

   

   

   

  0099655

  Kód výrobku: 146599
  Výrobce: INTERVET
  SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

  1.NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

  Nobivac Rabies inj. a.u.v.

  2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

  Léčivá(é) látka(y)
  Virus rabiei (phyl. Pasteur RIV) inac. min. 2 IU v jedné dávce (1 ml).

  Pomocné látky:
  Adjuvans: Aluminii phosphas colloidalis
  Excipiens: Thiomersalum 0,01 0,02%

  Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

  3.LÉKOVÁ FORMA
  Injekční suspenze.

  4.KLINICKÉ ÚDAJE

  4.1 Cílový druh zvířat
  Psi, kočky, skot, ovce, kozy, lišky, fretky a koně.

  4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
  K aktivní imunizaci zdravých psů, koček, skotu, ovcí, koz, lišek, fretek a koní proti vzteklině.

  4.3 Kontraindikace
  Žádné.

  4.4 Zvláštní upozornění
  Žádné.

  4.5 Zvláštní opatření pro použití

  Zvláštní opatření pro použití u zvířat
  Vakcinujte pouze zdravá zvířata. Před aplikací nechejte vakcínu pomalu ohřát na pokojovou teplotu (15-25°C) a dobře protřepejte. Používejte sterilní injekční jehly a stříkačky.

  Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
  V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

  4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
  Po subkutánní aplikaci se může ojediněle v místě vpichu objevit přechodný, palpovatelný uzlík.
  Ojediněle se mohou po aplikaci objevit hypersenzitivní reakce, které většinou samy odezní.

  4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
  Vakcínu lze aplikovat v průběhu březosti a laktace.

  4.8 Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky
  U psů: vakcínu lze použít k naředění lyofilizovaných vakcín pro psy řady Nobivac a lze ji také aplikovat současně s vakcínou Nobivac Lepto.
  U koček: vakcínu lze použít k naředění lyofilizované vakcíny Nobivac Tricat.

  4.9 Podávané množství a způsob podání
  Aplikuje se intramuskulárně nebo subkutánně 1 ml vakcíny.

  Psi, kočky
  Skot , koně
  Fretky, ovce, kozy, lišky
  Primární vakcinace ve věku nejméně
  3 měsíce *
  6 měsíců *
  3 měsíce *
  Revakcinace každé
  3 roky **
  2 roky **
  1 rok **
  Způsob aplikace
  i.m. nebo s.c.
  i.m.
  s.c.

  *) Primární vakcinaci lze provést i dříve, ale v takovém případě je třeba vakcinaci zopakovat podle živočišného druhu ve věku 3 nebo 6 měsíců.
  **) Doporučovaný interval pro revakcinaci je založen na čelenžních studiích. Národní předpisy mohou vyžadovat dřívější revakcinaci.

  Po vakcinaci ovcí, koz a lišek je zajištěna jejich chráněnost po dobu nejméně 1 roku
  .

  4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
  Bez zvláštních příznaků po aplikaci dvojnásobné dávky.

  4.11 Ochranné lhůty
  Bez ochranných lhůt.

  5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI
  Vodná suspenze obsahující inaktivovaný, na aluminium fosfát absorbovaný klon původního Pasteurova kmene RIVM, pomnožený na buněčné linii BHK. Tento antigen navodí u cílových zvířat specifickou imunitu, aniž by se pomnožil. Po aplikaci do těla vakcinovaného jedince se aktivuje celá řada obranných mechanismů organismu zabraňujících následnému rozvinutí onemocnění po nakažení terénní infekcí. Navození imunity je podpořeno adjuvantem. Vysokých, protektivních hladin protilátek se dosáhne do 3 týdnů po aplikaci; postvakcinační imunita trvá u psů a koček nejméně 3 roky, u skotu a koní nejméně 2 roky, u fretek, ovcí, koz a lišek nejméně 1 rok.

  6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

  6.1Seznam pomocných látek
  koloidní fosforečnan hlinitý
  thiomersal
  dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
  dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
  voda na injekci

  6.2Hlavní inkompatibility
  Nejsou známy.

  6.3Doba použitelnosti
  4 roky; vícedávkové lékovky spotřebujte po prvním otevření během jednoho pracovního dne.

  6.4Zvláštní opatření pro uchovávání
  Při teplotě 2-8°C, nesmí zmrznout.

  6.5Druh a složení vnitřního obalu
  Skleněná lékovka typu I (Ph.Eur.) uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou zajištěnou kódovanou hliníkovou pertlí.

  Balení: 10 x 1 ml (1dávka), 10 x 10 ml (10 dávek).

  6.6Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu ržitel rozhodnutí o registraci
  Bez zvláštních opatření, likviduje se patřičným způsobem dle platných právních předpisů ČR.

  7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
  Intervet International B.V.
  Wim de Körverstraat 35
  5831 AN BOXMEER
  Nizozemsko

  8. Registrační číslo(a)
  97/428/92-C

  9. Datum registrace/ prodloužení registrace
  07/1992, 03/1998; 2.4.2002, 15. 5. 2007

  10. DATUM REVIZE TEXTU
  KVĚTEN 2007

   

Dále bych k tomuto chtěla sdělit, že jsem s naším vetem koukala do "chytré" knížky, kde jsou uvedeny očkovací látky a jejich použití a např. pro očkovací látku Nobivac Rabies bylo uvedna možnost platnosti vakcinace pro psy 3 roky, pro ostatní zvířata (jako např. fretky) pouze 1 rok.

Jinak jsem z toho taky tak trochu jelen.. ještě se na toto téma zaměřím :-) a výsledek napíšu :-)

 

 

Co se týká dalšího očkování fretek, proti psince apod, dovoluji si zkopírovat informace Ivy Dolhy z Fretek na půdě, se kterými se naprosto ztotožňuji:

Očkování fretek je trochu problematická záležitost, která si zaslouží pozornost chovatele.
Fretky se očkují hlavně proti vzteklině, to je nařízeno zákonem. Naštěstí toto očkování je jednoduché a fretkám nezatěžuje organizmus.

Problémy nastavají u očkování proti psince.
První zásadu, kterou by měl chovatel znát a vyžadovat u veterináře : neočkovat vakcínou CANVAC !!! Za žádných okolností! Tato vakcína úspěšně používaná při očkování psů  způsobuje fretkám onemocnění psinkou, a hodně fretek již na získanou nemoc zemřelo,a nebo jim zůstaly trvalé následky typu epilepsie apod.

Očkování fretek proti psince dělím na dvě kategorie:

První jsou fretky, které se zúčastňují srazů chovatelů s fretkama a výstav apod. hromadných akcí. Takové fretky je nutné (veterinární správa to na těchto akcích vyřaduje vždy) očkovat pravidelně, mládě podle schématu daným veterinářem a každý rok pravidelně přeočkovávat. Ale je nutné se zamyslet nad tím, jakou vakcínu používat. Naprosto nevhodné jsou vakcíny mnohovalentní, to znamená obsahující očkovací látky proti více nemocem, zpravidla pěti až sedmi. Je to například DURAMUNE MAX 5, DURAMUNE LCI-GP, DURAMUNE MAX 7, VANGUARD +5, VANGUARD DA2PI, VANGUARD CPVL . a další vakcíny s označením DHPPI, DHPP, DHPPI-LR, DHPPI2, DHPII-L (takto jsou značeny mnohovalentní vakcíny značek BIOCAN, NOBIVAC, EURICAN) atd. Jsou to očkovací látky pro kočky. Fretky nejsou vnímavé na kočičí nemoce, výjimkou je leptospiroza, ovšem pokud fretka neloví myši a potkany,tak se s touto nemocí nesetká. Mnohovalentní vakcíny fretčí organizmus natolik zatěžují, že je tu předpoklad  že používání těchto vakcín u fretek vede k onemocnění lymfatického systému a tedy k lyfosarkomům, rakovinám sleziny, jater , na které nám fretky ve velmi mladém věku umírají. (znám veterináře, kteří zpracovávají práci na toto téma). Buhužel to vypadá, že na to, aby nám fretka onemocněla některou z těchto zhoubných nemocí, stačí ji naočkovat pouze jednou mnohovalentní vakcínou ,například jako mládě. I když budem pokračovat dále jednodušším očkováním, nemoc se vyskytnout muže již u dvou až třítelé fretky. I jedno očkování lymfatický system zvířete může natolik poškodit, že se v brzké době rozvine onemocnění.
Proto bych doporučila, když už považujeme za nutné fretku očkovat proti psince, vybrat vakcínu co nejjednodušší, pro štěňata, které nebude fretku tolik zatěžovat a objevuje se na ni co nejméně alergických reakcí. Je to například NOBIVAC Puppy DP, BIOCAN Puppy DP, BIOCAN DP , NOBIVAC DHP , TRIVIROVAX CHP apod.
Promluvte se svým veterinářem ať vybere co nejméně valentní vakcínu a pokud na ni vaše fretka nebude mít alergickou reakci, tak u ní zůstaňte po celou dobu očkování.

Pak bych ještě vyjádřila názor, který se některým skalním chovatelům nelíbí. (Zvláště těm , kteří organizují akce setkávání fretek ...)
U starších fretek bych zvážila nutnost očkování . No a nejen u nich, pokud člověk nemá ambice se svou fretkou chodit na skupinová setkání, výstavy a podobné akce, tam bych já osobně dospělé fretky neočkovala proti psince vůbec. Po zkušenostech, které jsem sama s fretkama zažila a po poradě s veterináři - odborníky, kteří se zabývají malými šelmami hlásám názor, že očkování proti psince fretkám prostě velmi škodí a zkracuje jim život. Psinka jako nemoc se totiž v ČR již nejméně deset let nevyskytla, což je možné si u svého veterináře ověřit - kdy naposled v dané oblasti, kde se se svou fretkou pohybujete zaznamenal onemocnění psinkou  nezpůsobené očkováním.
Takže jsem došla k tomu, že nebudu svoje fretky brát na žádné hromadné akce a ušetřím je od zátěže očkování. Očkuji mláďata podle schematu Biocanem DP a dospělé fretky již neočkuji.
Starší fretky (nad tři roky věku) neočkuji zásadně! Tam poškození organizmu hrozí nejvíc.
A pak při výskytu jakékoli nemoci, opakování viróz, průjmů, alergií na cokoli, očkování proti psince vážně nedoporučuji.

 

 

obrazek1.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

David - Očkování proti vzteklině již není v ČR pro fretku nutné

Určitě to víte, ale máte zde stále starou informaci.
V aktuální verzi veterinárního zákona http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-166 již fretka uvedena není.

"zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni7d) proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři"

Jajka - Ockovani

ahoj bydlím ve vesnici a každý rok se tu očkují psy. mohla bych se zeptat jestli bych fretku mohla očkovat tam ?

misa - průkaz

Dobrý den máte očkovací průkazy pro fretku a za kolik? děkuji

Alena - Re: průkaz

Dobrý den, máme. Cena je 20,- Kč + 14 Kč poštovné. A

 


Poslední fotografie


Fotoalbum


Mail listArchiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Statistiky

Online: 5
Celkem: 2929150
Měsíc: 27216
Den: 624